ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 ГОДИНА

Добавен на 31.01.2018

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 ГОДИНА.pdf

Основните цели на настоящата програма са:

ЦЕЛ 1: Изготвяне на устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на противообществените прояви;

ЦЕЛ 2: Подобряване на междуинституционалното взаимодействие за по-ефективно преодоляване на противообществените прояви и защита правата на децата.

ЦЕЛ 3: Подобряване здравето на децата чрез социално-превантивна дейност;

ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация и превенция на асоциално поведение сред подрастващите;

ЦЕЛ 5: Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.

ЦЕЛ 6: Популяризиране на дейността на комисията;

ЦЕЛ: 7 Повишаване на квалификацията;

Настоящата програма е разработена въз основа направените изводи и набелязаните задачи за състоянието на детската престъпност, превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Елена.

 

ЦЕЛ 1: ИЗГОТВЯНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

Утвърждаване на МКБППМН като основен орган и координатор на системата за превенция на детското асоциално поведение

дейности/конкретни мерки

отговорен орган

срок

Приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г. и план за 2018 г.

Председател и Секретар на МКБППМН

м. януари 2018 г.

Представяне на отчетите на УКБППМН да дейността им през изминалата 2016-2017 учебна година и план за работата им през настоящата 2017-2018 г.

Председател, Секретар на МКБППМН и Директорите на училищата, УКБППМН

м. януари 2018 г.

Провеждане на периодични заседания на МКБППМН.

Председател и Секретар на МКБППМН, Обществени възпитатели

м. януари- м. декември 2018 г.

Участие на МКБППМН в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие

Секретар МКБППМН

м. януари- м. декември 2018 г.

 

ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Развитие и прилагане на модел на ефективно взаимодействие между държавни и общински структури / РУМВР, отдел „Закрила на детето“, директори на училища, УКБППМН, педагогически съветник, съд, прокуратура, БМЧК и др.

дейности/конкретни мерки

отговорен орган

срок

Организиране на работни срещи с представители от всички институции работещи с деца, с цел координиране на работата и обмяната на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, набелязване на конкретни мерки и разработване на план за съвместна дейност

МКБППМН, ИДПС, отдел “Закрила на детето”, директори на училища, обществени възпитатели и др

м. януари- м. декември 2018 г.

Работни срещи с представители на РСПБЗН и РУМВР за работата с деца,имаща за  цел придобиване, формиране и развитие на умения и компетентности от деца и младежи на възраст от 8 до 18 години, които да участват в теоретични и практически обучения с възпитателна и превантивна насоченост

 

МКБППМН, РСПБЗН, РУМВР

 

м. януари- м. декември 2018 г

Подобряване на взаимодействието на МК със семейството, обществените възпитатели и органите на образованието

дейности/конкретни мерки

отговорен орган

срок

Работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от ръководството на училището

МКБППМН, УКПППМН, Обществени възпитатели, директори на училища

 

м. януари- м. декември 2018 г

Осигуряване на навременна консултативна и корекционно-възпитателна  работа при възникване на конфликт по отношение на деца в риск или извършители на противообществени прояви

 

МКБППМН, УКПППМН, Обществени възпитатели, учители

 

м. януари- м. декември 2018 г

Взаимодействие със социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ

дейности/конкретни мерки

отговорен орган

срок

Насочване на деца в риск или деца с противообществени прояви към Дирекция “Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето” за предоставяне на мерки за социална защита и съдействие на малолетни и непълнолетни лица излезли от СПИ и ВУИ, безнадзорни, изоставени от родители и др.

 

МКБППМН, Д”СП”

 

м. януари- м. декември 2018 г

Оказване на психологическа помощ и подкрепа от специалистите работещи в Консултативния кабинет към МКБППМН на деца и техните семейства с наложена възпитателна мярка, както и консултации на семейства, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

 

МКБППМН, УКПППМН, Обществени възпитатели, учители

 

м. януари- м. декември 2018 г

 

 

ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ СОЦИАЛНО-ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

 

Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето на децата

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Здравно – информационна кампания „Шанс за нашите деца антиспин и антидрога“

МКБППМН, Обществени възпитатели, БМЧК, Училищни ръководства, ИДПС

 

м. септември 2018 г.

Информационна кампания сред учениците по проблеми, свързани със здравословния начин на живот- беседи.

 

 

МКБППМН, БМЧК, Училищни ръководства

 

м. март 2018 г

Провеждане на кампания по повод 1 декември – международен ден за борба със СПИН

 

Секретар на МКБППМН, БМЧК

 

 

м.декември 2018 г.

Опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

 

Информационна кампания - „Правила за движение“

 

МКБППМН, БМЧК училищни ръководства, РУМВР

 

м. юли 2018 г.

 

Информационна кампания с послания за нулева толерантност към сядащите зад волана без необходимата правоспособност, употребилите алкохол или наркотични вещества.

 

МКБППМН, БМЧК, Училищни ръководства, РУМВР

 

м. ноември 2018 г

 

Превенция на зависимостите

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Отбелязване на световния ден за борба с тютюнопушенето-31.05

 

Секретар МКБППМН, училищни ръководства, БМЧК

 

м. май 2018 г.

„Видове наркотици и вредата от тях“ – лекции и беседи за наркотичните зависимости сред подрастващите

 

МКБППМН, Училищни ръководства, РУМВР

 

м. януари- м. декември 2018 г

 

 

ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

 

Повишаване на ефективността на действията/ мерките за закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и деца, правонарушители

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Съвместни проверки за установяване спазването на условията и реда, при които се осъществява специализирана закрила на децата на обществени места съгласно разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето и чл.54, т.1 от Закона за здравето с оглед спазване на въведените забрани за продажба и сервиране на спиртни напитки на лица под 18 години и забрана за продажба на тютюневи изделия на същите лица.

 

 

РУМВР, Секретар МКБППМН,

 

м. януари- м. декември 2018  г.

Извършване на проверки от мобилни групи на РУМВР, МКБППМН, отдел “Закрила на детето” във връзка с използването на деца за просия.

 

РУМВР, отдел “Закрила на детето, Секретар МКБППМН,

 

м. януари- м. декември 2018 г.

Иницииране на работни срещи на обществени възпитатели с ИДПС и кметове/кметски наместници за установяване на деца в риск.

 

МКБППМН, Обществени възпитатели, ИДПС, кметове/кметски наместници

 

м. януари- м. декември 2018 г.

 

Превенция на трафика на хора в училищата

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Провеждане на информационна кампания сред учениците по проблема за трафика на хора и деца -

„Опасностите, които дебнат от интернет“, „Педофили, порнография, вируси, измами“, „Трафик на хора“ и др. теми. Прожекции на филми.

 

Секретар МКБППМН, МКБТХ  ИДПС, училищен психолог и педагози,

 

м. февруари 2018 г

 

Превенция на насилието и агресията сред подрастващите

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Разпространение и популяризиране на информационни материали в училищата за превенция на насилието между и върху деца, за стреса и агресията по случай международния ден за психично здраве – 10.10

 

Секретар МКБППМН, ИДПС, училищен психолог и педагози

 

м. октомври 2018 г.

Организиране и провеждане на спортно състезание „Не на агресията”

 

Секретар на МКБППМН, ИДПС, училищни ръководства

 

м. октомври 2018 г.

 

 

ЦЕЛ 5: ЗАСИЛВАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, СПОРТА И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ.

 

Включване на децата   в  дейности, стимулиращи творческата им изява и способности

 

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Включване на деца, преминали през МКБППМН в спортни и културни мероприятия, организирани от общинска администрация – Елена

 

 

Секретар на МКБППМН, общинска администрация и ОДК

 

м. януари- м. декември 2018 г.

Провеждане на конкурси, рисунки, работа с природни материали и др.

 

Секретар на МКБППМН, общинска администрация и ОДК

 

м. януари- м. декември 2018 г.

 

ЦЕЛ 6: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

 

Информиране на обществеността за дейността на МКБППМН

 

 

дейности/конкретни мерки

 

отговорен орган

 

срок

Публикуване на материали за дейността, за предстоящи и реализирани инициативи на сайта на МКБППМН

 

 

Председател и Секретар на МКБППМН

 

 

м. януари- м. декември 2018 г.

Публикуване на материали за  реализирани събития във вестник „Еленска трибуна”

 

 

Председател и Секретар на МКБППМН

 

 

м. януари- м. декември 2018 г.

 

ЦЕЛ: 7 ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

 

Повишаване на квалификацията на професионалистите, работещи с деца за прилагане на мерки за превенция на насилието

дейности/конкретни мерки

отговорен орган

срок

 

Организиране и участие в семинари, курсове, обучения на членовете на комисията и обществените възпитатели и други специалисти, имащи отношение към превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 

Председател и Секретар на МКБППМН

 

 

м. януари- м. декември 2018 г.

Провеждане на работни срещи с обществените възпитатели.

 

Председател и Секретар на МКБППМН

 

 

м. януари- м. декември 2018 г.

 

* Забележка: При възникване на инициативи от страна на институциите работещи с малолетни и непълнолетни лица от община Елена, програмата за дейността на МКБППМН, може да бъде актуализиран през цялата година.

* Забележка: Неразделна част от настоящата програма е календарът на спортните и културни събития на МКБППМН за 2018 г.

Приложение

Календар на спортните и културните събития през 2018 г.

 

МЕСЕЦ

 

ПРОЯВА

 

ОРГАНИЗАТОР/ И

 

ФЕВРУАРИ

 

 

145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

КОНКУРС – РЕЦИТАЛ НА ТЕМА „С ЛЕВСКИ В СЪРЦАТА“

 

МКБППМН, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

МАРТ

 

 

ФОТО КОНКУРС

„СЪБИТИЯТА ОКОЛО МЕН“

 

МКБППМН, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

АПРИЛ

 

 

ИЗЛОЖБА „СЪБИТИЯТА ОКОЛО МЕН“

/ОТКРИВА СЕ С НАЧАЛОТО НА СЕДМИЦАТА НА ДЕТСКАТА КНИГА/

 

МКБППМН

 

 

АПРИЛ

 

 

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА И ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦА –  КОНКУРС „МОЯТ ЛЮБИМ ПРИКАЗЕН ГЕРОЙ“

 

МКБППМН, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

МАЙ

 

 

СЪСТЕЗАНИЯ С ВЕЛОСИПЕДИ „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

 

МКБППМН, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

ЮНИ

 

 

ОТКРИТ ДЕТСКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ „КОНСТАНТИН РУДАНОВСКИ“

 

МКБППМН

 

 

ЮЛИ – АВГУСТ

 

 

ДЕТСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

 

МКБППМН

 

 

СЕПТЕМВРИ

 

ЗДРАВНО – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

 

МКБППМН

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

СПОРТЕН ПРАЗНИК „НЕ НА АГРЕСИЯТА“

 

МКБППМН, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

* Забележка: МКБППМН в община Елена запазва правото си да актуализира календарът на спортните и културни събития през годината, като добавя/ изважда инициативи /мероприятия/ и променя времето на тяхното провеждане.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 ГОДИНА.pdf