АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД УЧЕНИЦИ ОТ V-VIII КЛАС

Добавен на 01.06.2017

АНАЛИЗ НА АНКЕТА

УЧЕНИЦИТЕ И УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА V-VIII клас

МКБППМН гр. Елена,  2016/2017 г.

През периода декември 2016г. – януари 2017г. МКБППМН гр. Елена проведе анкетно проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците на територията на общината.

Проучването обхвана ученици от V-VIII клас в четири училища: СУ „Иван Момчилов“ – гр. Елена; ОУ „Отец Паисий“ – с. Константин; ОУ „Христо Ботев“ – с. Беброво; ОУ „Отец Паисий“ – с. Майско.

То е поредното от периодичното провежданите изследвания сред младите хора в нашия град.

При събирането на информация беше използван методът на пряката групова анонимна анкета.

I. Изследването обхвана деца със средна възраст 11-15 години, от които момчета - 49 % и момичета - 51 %.Това е възрастта на пубертета, период от съзряването на децата, който има своите особености. Период, в който настъпват промени не само във физиологичен план, а и промени в социалната среда и отношенията с околните-особено с връстниците и с родителите. Натискът от външната среда играе също не по-малка роля през този етап от живота на детето.

II. Оценка на риска

От анкетираните ученици 90% посочват, че не са пушачи.

III. Употреба на цигари

На 79% от учениците отношението към тютюнопушенето е отрицателно.

IV. Употреба на алкохол

По-масова е употребата на алкохол при момчетата отколкото при момичетата.

V. Употреба на наркотици

От анкетираните ученици няма такива, които са посочили, че са опитвали наркотик.

VI. Необходими мерки за решаване на проблема с тютюнопушенето, алкохола, дрогата.

Голям процент от анкетираните посочват като най-подходяща алтернатива на тютюнопушенето, алкохола и дрогата „строги законови мерки“, както и „строго преследване и наказване на производители и пласьори“.

От изследването може да се направи извода, че по-голяма част от учениците осъзнават риска свързан с употребата на цигари, алкохол и наркотици и появата на зависимост. Относно употребата на наркотици, отношението на учениците е негативно.

Проучването ни дава информация за моментното състояние при тенденциите в употребата на психоактивни вещества сред учениците.